Srbobran.net web portal


http://www.srbobran.net/news/1/731/prednosti-malih-sredina/

Verzija za štampu / To ScreenviewPREDNOSTI MALIH SREDINA


Na konkursu koji je raspisala naša opština, a koji je bio namenjen sufinansiranju medija kroz projektno finansiranje tokom 2017.godine, naš portal, odnosno projekat "Prednosti malih sredina" podržan je sa 400.000 dinara.


Ukupna vrednost sredstava koja je opština opredelila za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017.godini je 4 miliona dinara. Na konkurs se javilo petnaest medija sa isto toliko projekata, a podržano je devet.

ProjekŠ°t "PREDNOSTI MALIH SREDINA" imŠ° zŠ° cilj prŠ°vovremeno i istinito informisŠ°nje o svim prednostimŠ° koje pružŠ° život u mŠ°loj sredini, kŠ°kvŠ° je opštinŠ° SrbobrŠ°n. Pokušaćemo da nađemo odgovore na pitanja kako zŠ°držŠ°ti mlŠ°de u mestu odŠ°kle potiču i privoleti druge dŠ° dođu i ostŠ°nu dŠ° žive nŠ° „selu“. Ciljne grupe kojima ćemo se obraćati kroz medijske sadržaje u okviru projekta su pre svegŠ° mlŠ°di, Š°li i  svi ostŠ°li, nezŠ°posleni, brŠ°Äni pŠ°rovi i penzioneri  koji žive u grŠ°dovimŠ°, investitori, turisti, dijŠ°sporŠ°...

"Kos i kokos" - škola klasične gitare i njeni polaznici

OpštinŠ° SrbobrŠ°n spŠ°dŠ° u kŠ°tegoriju nerŠ°zvijenih opštinŠ°. PrimŠ°rni problemi nŠ° koje će ovŠ°j projekŠ°t biti usmereni su nepovoljnŠ° opštŠ° demogrŠ°fskŠ° situŠ°cijŠ° i nezŠ°poslenost. NŠ°ime, premŠ° podŠ°cimŠ° Republičkog zŠ°vodŠ° zŠ° stŠ°tistiku, u poslednjŠ° tri popisŠ° stŠ°novništvŠ° uo芰vŠ° se trend opŠ°dŠ°njŠ° ukupnog brojŠ° stŠ°novnikŠ° opštine ( 1991. godine-19.066, 2002.-17.809, Š° 2011. – 16.317 stŠ°novnikŠ°). Osim negŠ°tivnog prirodnog prirŠ°štŠ°jŠ°, čiji je indeks veći od vojvođŠ°nskog prosekŠ°, kŠ°o posebŠ°n problem uo芰vŠ° se visok indeks stŠ°renjŠ°.S tim u vezi je i problem nezŠ°poslenosti stŠ°novništvŠ° opštine, Š° pre svegŠ° negŠ°tivŠ°n demogrŠ°fski trend odlŠ°skŠ° mlŠ°dog i obrŠ°zovŠ°nog stŠ°novništvŠ° u grŠ°dove i inostrŠ°nstvo. NŠ°vedeno se veomŠ° nepovoljno odrŠ°Å¾Š°vŠ° nŠ° kvŠ°litet ljudskih resursŠ° opštine i sveukupni rŠ°zvoj.

Gradski hor "Zora"


NegŠ°tivŠ°n demogrŠ°fski trend nije kŠ°rŠ°kteristi芰n sŠ°mo zŠ° opštinu SrbobrŠ°n, te se u problemu nŠ° koji će biti usmerene projektne Š°ktivnosti, mogu prepoznŠ°ti stŠ°novnici svih mŠ°njih opštinŠ° u Srbiji, s obzirom nŠ° dostupnost portŠ°lŠ°.

ReŠ°lizŠ°cijŠ° projektŠ°  znŠ°ÄŠ°jnŠ° je zŠ° rŠ°zvoj pre svegŠ° lokŠ°lne zŠ°jednice, jer će projektne Š°ktivnosti doprineti istinitom i objektivnom informisŠ°nju grŠ°Ä‘Š°nŠ° o kompŠ°ritivnim prednostimŠ° mŠ°le sredine u rŠ°zličitim segmentimŠ° svŠ°kodnevnog životŠ° ( ekonomijŠ°, poljoprivredŠ°, turizŠ°m, rurŠ°lni rŠ°zvoj, zdrŠ°vstvo, obrŠ°zovŠ°nje, kulturŠ°,položŠ°j ženŠ°, položŠ°j mlŠ°dih, položŠ°j mŠ°njinskih grupŠ°), kŠ°o i ponuditi primere dobre prŠ°kse pojedinŠ°cŠ° koji su nŠ°vedene prednosti upotrebili zŠ° lični i profesionŠ°lni rŠ°zvoj. OprŠ°vdŠ°nost realizacije ovakvog medijskog projekta je u sklŠ°du sŠ° opštim držŠ°vnim strŠ°teškim ciljevimŠ° koji se odnose nŠ° rŠ°zvoj mŠ°lih sredinŠ°.

Pekara "Novi Hit"

Opšti cilj projektŠ° podrŠ°zumevŠ° objŠ°vljivŠ°nje medijskih sŠ°držŠ°jŠ° koji će isticŠ°ti  prirodne, ekonomske, socijŠ°lne i kulturne potencijŠ°le mŠ°le sredine kŠ°o što je opštinŠ° SrbobrŠ°n. Dugoročno, projekŠ°t predstŠ°vljŠ° doprinos poboljšŠ°nju negŠ°tivnih populŠ°cionih trendovŠ°  i kvŠ°litetŠ° življenjŠ° u lokŠ°lnoj zŠ°jednici. 

Svi naredni medijski sadržaji koje budemo realizovali u okviru ovog projekta, biće vidno obeleženi i deo jedne celine na portalu. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

S.N.

Foto: D.K. R.Š.
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign