Srbobran.net web portal


http://www.srbobran.net/tipps-and-tricks/1/28/8/centar-za-socijalni-rad/

Verzija za Ütampu / To ScreenviewPrezentacije

SOCIJALNA ZAŠTITA OPŠTINE SRBOBRAN
Status, kretanje broja korisnika i tendencija razvoja

Razvoj centra za socijalni rad.Centar za socijalni rad u Opštini Srbobran du┼że od pedeset dve godine pru┼ża usluge socijalne zaštite gra─Ĺanima uz primenu zakona i regulative u ovoj oblasti. Osnovan davne 1963. godine kao Centar za socijalni rad za opštine Kula, Vrbas i Srbobran sa sedištem u Kuli – razvijao se i pratio potrebe društva i pojedinaca u stanju socijalne potrebe. Organizaciona forma centra menjala se nekoliko puta, da bi 2002. godine Centar dobio svoju samostalnost i funkcioniše kao: Centar za socijalni rad opštine Srbobran. Ta godina je va┼żna zbog po─Źetka rada na razvoju usluga u lokalnoj zajednici bez kojih sistem prava u socijalnoj zaštiti nije potpun . Prihvatna stanica, Slu┼żba za integrisanu negu u ku─çi, Klub penzionera, Narodna kuhinja ..., deo su onih usluga koje omogu─çavaju bolji pristup pravima marginalizovanih grupa stanovništva. Tu pre svih mislimo na starije osobe, invalidna lica i osiromašene porodice sa ve─çim brojem dece.Uz njih u svakoj godini pojavljuju se nove grupe ugro┼żenih lica u zaštiti : povratnici iz azila – readmisija, potencijalno azilanti na putu ka Evropi, lica iz podru─Źja zahva─çenih klimatskim nepogodama (npr. poplave) i sli─Źno. Navedeno govori o neophodnoisti da sistem socijalne zaštite bude fleksibilan i da što efikasnije odgovara na potrebe svih koji se stalno ili privremeno nalaze na teritoriji jedne opštine.


Centar za socijalni rad smešten je i delatnost sprovodi u objektu koji je u vlasništvu lokalne samouprave, u samom centru grada sa dobrom povezanoš─çu sa ostalim institucijama kao što su Policijska stanica, Dom zdravlja, Obrazovne institucije i pre svih, lokalna samouprava koja je na udaljenosti stotinak metara. Centar za socijalni rad postavljanjem rampe za invalide posti┼że zadovoljavaju─çe standarde za rad u uslovima koji su prilago─Ĺeni delatnosti. Oprema kojom raspola┼żemo je nova i tehni─Źki pripremljena za elektronsku komunikaciju sa centralnim registrima što ─çe  obezbediti potpunu primenu E – ZUP-a i lakši pristup pravima ugro┼żenih grupa gra─Ĺana. To je svakako jedan od prioriteta Vlade i Centar za socijalni rad je u pripremi da napravi korak ka novim standardima rada.


Centar za socijalni rad opštine Srbobran raspola┼że sa dva vozila, jedno je Fiat Punto, koji je ve─ç u poodmaklim godinama, ali ga odr┼żavamo, i drugi je Fiat – Doblo koji smo kupili 2011 godine kroz projekat resornog Ministarstva.


Centar za socijalni rad opštine Srbobran sprovodi delatnost po osnovu javnih ovlaš─çenja primenom Zakona o socijalnoj zaštiti, Porodi─Źnog zakona, Zakona o spre─Źavanju nasilja u porodici, Krivi─Źnog i drugih zakona. Delatnost po osnovu javnih ovlaš─çenja finansira Republika Srbija, na osnovu finansijskog plana, redovnim mese─Źnim dotacijama. Prava koja se obezbe─Ĺuju po osnovu navedenih zakona su pre svega: socijalna nov─Źana pomo─ç, pravo na tu─Ĺu pomo─ç i negu i uve─çani dodatak na tu─Ĺu pomo─ç i negu, kao i pravo na smeštaj – porodi─Źni smeštaj ili u ustanovu socijalne zaštite. Primenom Porodi─Źnog i drugih zakona, Centar za socijalni rad obezbe─Ĺuje starateljsku zaštitu, pomo─ç u porodi─Źnom funkcionisanju, rad sa maloletnim po─Źiniocima prekršajnih i krivi─Źnih dela, rad na prevenciji porodi─Źnog nasilja, kao i druge poslove koji su povezani sa bezbednoš─çu zdravog razvoja dece, mladih i o─Źuvanjem integriteta porodice i njenih funkcija.


Poverene poslove od strane Lokalne samouprave Centar sprovodi u skladu sa Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti gra─Ĺana u opštini Srbobran,sredstva za prava i usluge po Odluci obezbe─Ĺuju se na nivou bud┼żeta lokalne samouprave i uvremenjeno se na osnovu trebovanja stavljaju na raspolaganje organu starateljstva. Kada govorimo o pravima sa nivoa lokalne samouprave onda je to naj─Źeš─çe obra─çanje za pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç, pravo na pomo─ç u naturi, pravo na interventnu nov─Źanu pomo─ç u slu─Źajevima elementarnih i drugih iznenadnih nepogoda koje zadese porodicu neo─Źekivano i iznenada.


Jednokratna nov─Źana pomo─ç obezbe─Ĺuje se kroz zahteve pojedinaca, za grupe korisnika sa istim ili sli─Źnim socijalnim statusom (npr. pomo─ç za porodice sa školskom decom i nabavka ud┼żbenika, snabdevanje ogrevom, jednokratna pomo─ç tokom oktobra), ili za sve korisnike socijalne nov─Źane pomo─çi (pomo─ç u osnovnim ┼żivotnim namirnicama, snabdevanje garderobom). Srbobran je jedna od opština sa najširim dijapazonom prava sa lokalnog nivoa koja su uvremenjeno i u skladu sa dinami─Źkim planom dostupna gra─Ĺanima. U svakoj godini lokalna samouprava nastoji da podr┼żi najosetljivije grupe socijalno ugro┼żenih gra─Ĺana novim vidom podrške uz zadatak Centru za socijalni rad da pa┼żljivo kombinuje prava i usluge kako bi porodice i pojedinci prevazišli krizu u kojoj su se zatekli.


Pravo na neki vid jednokratne pomo─çi obezbe─Ĺeno je za : 1 500 – 1 600 lica


Usluge:


Pomo─ç u ku─çi
Centar za socijalni rad od 2006. godine kroz projekte, javne radove, radnu aktivaciju, a ponekad volontiranjem razvija i ukazuje na prepoznate potrebe za uslugama. To se odnosi na usluge namenjene starijim i starijim invalidnim licima, usluge potrebne deci sa smetnjama u razvoju i invalidnoj omladini, kao i socijalno – edukativne, savetodavne, terapijske usluge; usluge koje obezbe─Ĺuju dobru prevenciju nastanka problema i preveniranje porodi─Źnog nasilja. Od 2012. godine, nakon uspešnog projekta Integrisana pomo─ç i nega u ku─çi , koji je podr┼żalo resorno Ministarstvo, lokalna samouprava je obezbedila sredstva i radno anga┼żovanje tri gerontodoma─çice. Nakon odlaska jedne gerontodoma─çice 2016. godine nismo dobili saglasnost da popunimo radno mesto (u to vreme je bila aktuelna Uredba o maksimalnom broju radnika), tako da sada imamo dve gerontodoma─çice, jednu na neodre─Ĺeno i jednu na odre─Ĺeno radno vreme. Uslugu obezbe─Ĺujemo kroz Javne radove, ugovore o delu zahvaljuju─çi transfernim sredstvima tako da je kapacitet usluge u skladu sa potrebama na terenu.


Kapacitet usluge : 74 porodice u sva tri naseljena mesta


Savetodavno-terapijske - socijalno-edukativne usluge
Savetodavno terapijske usluge dostupne su gra─Ĺanima u utvr─Ĺenim popodnevnim terminima , ─Źetvrtkom (ili prilago─Ĺeno mogu─çnostima klijenta), u vremenskom intervalu od 17 – 19 ─Źasova.


Pomo─ç za koji se gra─Ĺani obra─çaju širokog je dijapazona problema, ali su to naj─Źeš─çe partnerski problemi, razvojni problemi dece i mladih, kao i potreba ┼żrtava porodi─Źnog nasilja za psihološkim osna┼żivanjem.


Kapacitet usluge: 156 lica


S- O-S telefon lokalna samouprava podr┼żava od juna ove godine kao još jednu mogu─çnost za dostupnost socijalne usluge i spre─Źavanje nastanka porodi─Źnih (li─Źnih) kriza koje se ─Źesto završavaju incidentnim doga─Ĺajima.


Broj dosadašnjih "help" poziva: 31


Zahvaljuju─çi razumevanju i finansijskoj pomo─çi opštine Srbobran, Centar za socijalni rad je adaptirao ku─çu u ulici Pap Pavla broj 25, zadu┼żbinu Greguš Mihalja i Er┼żabet. Ku─ça je namenjena urgentnom prihvatu naših najstarijih sugra─Ĺana i drugih lica koja imaju potrebu za bezbednim preno─çištem, hranom, ode─çom, sredstvima za li─Źnu higijenu i odr┼żavanje li─Źne higijene. Dakle, sve ono što je neophodno u kriznoj situaciji. Ku─ça je po modelu socijalnog stanovanja obezbe─Ĺena potrebama naše sredine i predstavlja model privata do sedam dana koji je efikasan te daje dobre rezultate i kvalitetnu zaštitu. Ovo je najmanje restriktivan oblik socijalnog zbrinjavanja u sredini porekla i finansijski odr┼żiv. Ove godine lokalna samouprava obezbedila je zamenu douli─Źnih prozora i adaptaciju fasade. Objekat, baštu, dvorište i vo─çnjak odr┼żavamo kroz anga┼żovanje radnika putem javnih radova.


Broj smeštaja: 12 no─çenja: 29


Vezano za uslugu personalnog asistenta deci koja poha─Ĺaju inkluzivnu nastavu, i za sve druge usluge kao što su Dnevni boravak za decu, Centar za socijalni rad radi dijagnosti─Źku procenu potreba za uslugama na lokalu, donosi rešenje o priznavanju prava koje dostavlja Opštinskoj upravi.
Posebno je va┼żno navesti da je Centar za socijalni rad kroz jedan svoj projekat pokrenuo inicijativu za udru┼żivanje roditelja dece sa smetnjama u razvoju i nakon godinu dana realizovanja projekta nastalo je udru┼żenje "BISER". Kroz permanentnu saradnju uz kombinovanje prava i usluga koje obezbe─Ĺuje "Biser", deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, kao i mladi sa invaliditetom dobili su šansu da svoj najbolji interes ostvare u sredini porekla, bez izdvajanja i smeštaja u ustanove, uz organizovane dnevne aktivnosti. Udru┼żenje za pomo─ç MNRO "Biser" je dobilo licencu za dnevni boravak što potvr─Ĺuje njihov savestan, uporan i permanentan rad i posve─çenost.

Tre─çi nivo vlasti sa kojeg Centar za socijalni rad obezbe─Ĺuje sredstva na osnovu stru─Źnih projekata u cilju razvojnih pretpostavki sistema socijalne zaštite jeste Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. U 2016. godini Pokrajinski sekretarijat podr┼żao je dva va┼żna projekta : "Centar za odr┼żivi razvoj socijalnih usluga", kao i projekat "Osna┼żivanje mladih na hraniteljstvu za samostalan ┼żivot".


Delatnost Centra sprovodi sedam zaposlenih radnika ─Źija se naknada za rad finansira iz republi─Źkog bud┼żeta. Struktura zaposlenih je slede─ça : socijalni radnik, pedagog, psiholog, pravnik, administrativno tehni─Źki radnik, finansijski radnik i direktor.

Broj─Źani pokazatelji broja korisnika prava iz domena socijalne zaštite:

Ukupan broj korisnika na aktivnoj evidenciji 31.12.2016.
                                    M          ┼Ż        Ukupno
Deca (0-17)               349      354       703
Mladi (18-25)             101        74       175
Odrasli (26-64)         337      373        710
Stariji (65 i više)         97      159         256
Ukupno                     884      960       1844


Najve─çi broj korisnika pojavljuje se u korisni─Źkoj grupi materijalnih primanja, nov─Źane socijalne pomo─çi, jednokratne pomo─çi kao i pomo─çi u naturi, kao i korisnici prava na tu─Ĺu negu i pomo─ç. Siromaštvo koje se obi─Źno posebno odra┼żava na osetljive grupe kao što su stariji, invalidna lica kao i deca, prošle godine je, zbog porasta nezaposlenosti i smanjene ponude neregistrovanih poslova, uticalo na pove─çanje obuhvata odraslih, radno sposobnih lica uslugama iz oblasti socijalne zaštite.


Ukupan broj porodica korisnika socijalne nov─Źane pomo─çi (podatak za oktobar 2017) – 398


Tokom zimskih meseci: decembar, januar, februar broj korisnika bude do 580 porodica


Centar za socijalni rad ima dobra iskustva sa primenom Uredbe Vlade o socijalnoj uklju─Źenosti. Korisnici socijalne pomo─çi rado se uklju─Źuju u radne programe zajednice. Pored toga kroz obrazovni program "Druga šansa" motivisano je preko 30 lica da završe osnovno obrazovanje. Kroz javne radove koje redovno radimo, anga┼żujemo korisnike nov─Źane pomo─çi. Lokalna samouprava je obezbedila edukaciju od 2 grupe po 10 gerontodoma─çica.


Broj lica koja koriste Tu─Ĺu pomo─ç i negu (oktobar 2017.) -1


Broj lica koja koriste pravo na smeštaj (oktobar 2017. ) – 108

Centar za socijalni rad Opštine Srbobran razvio je sistem porodi─Źnog smeštaja kao manje restriktivan model smeštaja i mo┼że da se pohvali velikim brojem edukovanih, uspešnih porodica. Specijalizovano hraniteljstvo omogu─çilo je da iz domova preuzmemo i invalidnu decu.

Opština Srbobran jedna je od opština koja neguje porodi─Źni smeštaj za odrasla, invalidna, ostarela lica. U 13 porodica na smeštaju imamo 18 lica. Va┼żno je napomenuti da je za neka od tih lica bilo nemogu─çe obezbediti smeštaj u ustanovu, a da je u dobroj komunikaciji i podršci u hraniteljskoj porodici smeštaj uspešan.,


Kroz stalno nastojanje da obezbedi JAVNOST rada Centar za socijalni rad o svim aspektima svog rada izveštava organ dr┼żavne uprave, pokrajinske uprave i lokalne uprave.Tako─Ĺe gra─Ĺane svoje opštine obaveštava o zakonskim obavezama i ovlaš─çenjima, kao i uslugama i programima koje nudi.

U Srbobranu decembar 2017.


 

 
Powered by Koobi:CMS 7.72 © Bitskin® Webdesign